Zarządzanie projektami

Realizacja projektu dofinansowanego ze środków unijnych, oprócz dbałości o kwestie merytoryczne, tj. zrealizowanie projektu zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, wymaga odpowiedniego planowania. Czasami konieczne jest wprowadzenie zmian w projekcie, co wymaga doświadczenia i znajomości zasad dotyczących programów operacyjnych, w ramach których udzielane jest dofinansowanie.

Ponadto, korzystanie ze środków unijnych narzuca na przedsiębiorstwa konieczność stosowania szczególnych procedur wyboru dostawców, uwzględniających zasady zachowania konkurencyjności, w tym bezstronności i ekonomicznej efektywności.

Usługa zarządzania projektami obejmuje:

 • konsultacje z zakresu realizacji projektu,
 • monitoring wytycznych, rozporządzeń skupiających się wokół procesu realizacji i rozliczenia projektów z przyznaną dotacją
 • przygotowanie aneksów do umów o dofinansowanie,
 • wskazanie najważniejszych zapisów dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji obowiązującej po podpisaniu umowy o dofinansowanie,
 • przedstawienie procedury dotyczącej wyboru dostawców/wykonawców towarów i usług, zgodnie z Ustawą PZP lub tzw. zasadą konkurencyjności, czy też specyficznymi zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie,
 • sporządzenie wzorów zapytań ofertowych, formularzy ofertowych oraz protokołów wyboru oferty,
 • przygotowanie wniosków o płatność: zaliczkową, pośrednią i końcową oraz wniosków sprawozdawczych,
 • przygotowanie niezbędnych załączników do składanych wniosków o płatność, tj.: opisanych dokumentów księgowych, wymaganych oświadczeń, pomocniczych zestawień wydatków, aktualizacji harmonogramu płatności oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 • kontaktowanie się z instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację rozliczanego projektu,
 • przygotowywania niezbędnych wyjaśnień do instytucji pośredniczącej w terminach wskazanych przez instytucję rozliczającą otrzymaną dotację,
 • weryfikowanie pod kątem formalnym, w zakresie kwalifikowalności oraz zgodności z zapisami dokumentacji aplikacyjnej oraz wytycznymi IZ/IW/IP, dokumentów księgowych, zawartych umów na dostawę towarów i usług, zamówień wysyłanych do kontrahentów,
 • przygotowanie wniosków o aneks, wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie,
 • weryfikowanie wskaźników produktu oraz rezultatu określonych w dokumentacji aplikacyjnej oraz sprawdzanie poziomu ich spełnienia przez Beneficjenta, udzielanie wskazówek dot. prawidłowości realizacji wskaźników produktu i rezultatu,
 • dbanie o promocję projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi konieczności promowania projektu – przygotowanie wzorów tablic informacyjnych oraz pamiątkowych, plakietek informacyjnych, informacji o otrzymaniu dofinansowania na stronę internetową Beneficjenta, innych dokumentów projektowych,
 • sprawdzenie dokumentacji dotyczącej rozliczanego projektu po zakończeniu jego realizacji projektu a przed kontrolą,
 • reprezentowanie Beneficjenta w trakcie kontroli.
kod zabezpieczający wyślij
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.